hu | en

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022. 11.22. napjától

1. Szolgáltató Adatai

Név: Szent György Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24.
Cégjegyzékszám: 01-09-888227
Nyilvántartó hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 20160577-2-43
Képviselő: Balogh Ildikó ügyvezető
Közösségi adószáma: HU20160577
Ügyfélszolgálat: Lépj velünk kapcsolatba!
Telefonszáma: +3630/623-3684
E-mail cím: hello@gorerestaurant.hu

2. Fogalmak

Áru: a Weboldal kínálatában szereplő, a Weboldalon értékesítésre szánt ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

Eladó: a weboldalon keresztül eladási ajánlatot tevő, szerződést kötő személy, jelen szerződés szerint a Góré Restaurant.

Elállási időtartam: a Tagsághoz való csatlakozást megerősítő visszaigazolástól számított 14 napos időtartam.

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Funkcionalitás: az áru azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse és kielégítse.

Gyártó: az áru előállítója és forgalmazója.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely áru üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Jótállás: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés esetén egyrészt a szerződés teljesítéséért vállalt azon jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, másrészt a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapuló kötelező jótállás.

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy átalakítás szükségessége nélkül együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Tag: az azÜgyfél/Vevő, aki érvényes tagsággal rendelkezik a Weboldalon, ide nem értve a jogi személyt és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot.

Tagság: Góré Élményklub Tagság.

Tagsági díj: a Góré Élményklub által a Tag felé a Tagságért felszámolt díja.

Tagság típusa: a Góré Élményklubon belül a Tagságnakegy választható fajtája, amely eltérő időtartamban és/vagy más jellemző szerint kerül meghatározásra.

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében szerződés megkötése érdekében szerződési nyilatkozat megtételére, így különösen, de nem kizárólagosan a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el. Amennyiben a Vállalkozás a megrendelésben a Góré Restaurant által üzemeltetett webáruház űrlapján kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Vételár: az áruért, illetve a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Vevő/Ügyfél: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy. A Vevő/Ügyfél lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Weboldal: a jelen honlap, amely a szerződés megkötésére szolgál.

3. Általános Tudnivalók, A Felek Között Létrejött Szerződés

3.1. A Felek között létrejövő szerződés tartalmát a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg – figyelemmel a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezéseire –, így tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének, módosításának, megszüntetésének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, a szavatossági jogokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://www.gorerestaurant.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) szabályozza.  

3.2. Az Online áruházban történő vásárlás az Online áruházon keresztül, kizárólag elektronikus úton leadott megrendelés alapján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. Az Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd ezt követően belépéshez) kötöttek, melyre a jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítését megelőző két munkanappal 16.00 óráig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben (e-mail) van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Góré Restaurant azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 (öt) évig őrzi, utólag hozzáférhető.

3.5. A szerződés nyelve magyar.

3.6. A Góré Restaurant semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3.7. Ügyfélszolgálat: Góré Restaurant

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24.
 • Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
 • Telefonos ügyfélszolgálat hívható a mindenkor érvényes nyitvatartási időben.
 • Telefon: +3630/623-3684
 • Internet cím: www.gorerestaurant.hu  
 • E-mail: hello@gorerestaurant.hu

4. Regisztráció

4.1. A regisztrációra a Főoldalon az oldal alján található “Belépés” gombra kattintva vagy a Fő menüben a “Belépés” menüpontra kattintva kerülhet sor., illetve Góré Restaurant Shop menüpontok alatt, az ott található termékek kosárba helyezését követően, a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A regisztráció során valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben regisztráció nélkül, valós számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév, irányítószám, város, utcanév, házszám, egyéb, megye, telefonszám, e-mail cím, rendelés jegyzetek) megadásával is végrehajtható.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Ügyfél felelős azért, hogy olyan e-mail címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan e-mail címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult.

4.2. A Góré Restaurantot az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Góré Restaurantot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Góré Restaurantnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Góré Restaurant minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

A Góré Restaurantot a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Góré Restaurantnak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen, a Weboldalon bejelentkezést követően elvégezni a “Fiókom” menüpont alatt.

4.3. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Góré Restaurant köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. További információkat ezzel kapcsolatban a Góré Restaurant Adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz.

4.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Góré Restaurantot.

4.5. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ügyfél köteles a személyes adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Góré Restaurant részére bejelenteni, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

5. Tagság

5.1. A Góré Élményklub tagságot a Weboldalon igényelhet és érvényes Tagsággal élvezheti az Ügyfél a Tagsággal járó előnyöket és kedvezményeket az adott tagság típus által meghatározottak szerint. A Tagság feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon regisztráljon és rendelkezzen érvényes regisztrációval, elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint megfizesse a tagsági díjat.

5.2 A Tagság minden előnye kizárólagosan az Ügyfél Góré Élményklub fiókjához és az ott megadott e-mail címhez kapcsolódik. A Tagsággal járó kedvezmények az Ügyfél számára a Weboldalon keresztül történő bejelentkezést követően érhető el és kizárólag a Góré Élményklub szolgáltatás igénybevételekor érvényesíthetőek.

5.3. A Tagsággal járó előnyök teljes listája az alábbi linken keresztül elérhető: XX.

5.4. A mindenkori tagság típusok az 5.3. pontban meghatározott linken keresztül érhetőek el. A tagsági díj a kiválasztott tagság típusától függ. A tagsági díj magyar forintban értendő és az ÁFA-t már tartalmazza.

5.5. A Góré Élményklub a tagsági díj megfizetését követően a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számlát állít ki vagy nyugtát küld meg a Tagnak a Góré Élményklub fiókjához tartozó e-mail címre.

5.6. Az alkalmazandó jogszabályok szerint a Tag jogosult a Tagsági Szerződéstől a megkötésétől számított 14 napos elállási időtartam alatt indoklás nélkül elállni a Góré Restaurant egyidejű értesítése mellett. Elállás esetén a Tag nem jogosult a továbbiakban a Tagsággal járó előnyökre, tekintettel arra, hogy a Tagsága a Góré Restauranttal való közlés időpontjában megszűnik. Ha a Tag elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles közölni a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek egyikén. Az elállási jog a Tag egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. A Tag határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási időtartam lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Góré Restaurant az elállás kézhezvételét követő legkésőbb 14 napon belül a Tagsági Díjat a Tag részére visszatéríti.

5.7. A Tagsági Szerződés a Góré Restaurant és a Tag között határozott, az adott Tagság Típushoz tartozó időtartamra jön létre. A Tagsági Szerződés a Tagság Típushoz tartozó határozott idő lejártát követően nem újul meg automatikusan. A Góré Restaurant a Tagot a Tagság megszűnéséről a Tagság megszűnésének közeledtével tájékoztatja. Amennyiben a Tag a Tagság megszűnése után újra csatlakozni kíván a Góré Restaurant Élményklubhoz, úgy ismét szükséges Tagság Típus választásával Tagságot vásárolnia.

5.8. A Tagság az adott Tagság Típushoz tartozó határozott idő utolsó napjáig bármikor felmondható. Ebben az esetben a Tagság által biztosított előnyök változatlanul élvezhetőek a Tagság Típushoz tartozó határozott idő végéig, azaz a Tagsági Szerződés a Tagság Típushoz tartozó határozott idő utolsó napjával szűnik meg. Amennyiben a felmondásra az Elállási Időtartam végét követően kerül sor, úgy a Tag felmondás esetén nem jogosult sem teljes, sem részleges Tagsági Díj visszatérítésére. Utóbbi szabály nem alkalmazandó, amennyiben a Tag a jelen ÁSZF szerint az elállási időtartamon belül mondja fel a Tagsági Szerződést vagy amennyiben a Tagsági Szerződés felmondására a Góré Restaurant általi egyoldalú lényegi módosítása okán kerül sor.

Ha a Tag felhasználó fiókja bármilyen okból megszűnik, az a Tagság megszűnését is automatikusan maga után vonja. A Tag ebben az esetben nem jogosult a Tagsági Díj sem teljes, sem részleges visszatérítésére.

A Tagnak lehetősége van a Tagsági Szerződés felmondására a jelen ÁSZF-ben írt kapcsolati elérhetőségek valamelyikén. A Góré Restaurant jogosult felmondani a Tagsági Szerződést és megszüntetni a Tagságot, amennyiben alapos oka van azt feltételezni, hogy a Tag megsértette a jelen ÁSZF valamely rendelkezését vagy valamely jogszabályt és/ vagy a Tag visszaél a Tagsággal. A Tag a Tagságot, illetve az abból eredő jogokat vagy kötelezettségeket harmadik személyre még ingyenesen sem engedményezheti, nem ruházhatja át.

6. Megrendelés

6.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen ÁSZF-ben is megtalálja.

6.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is már tartalmazza (bruttó vételár). A termékek után kiszállítási költség, illetve csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

6.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Góré Restaurant fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

6.4. Amennyiben a Góré Restaurant minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleges rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Góré Restaurant nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti. Árváltozás után az árra történő reklamáció esetén nem fogadja el a Góré Restaurant a Weboldalnak a keresőkben tárolt változatát. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az ár-összehasonlító portálokon, árukereső oldalakon (pl. árgép, árukereső, olcsó, olcsóbbat, shophunter, grando, shopmania stb.) a termékek mellett megjelenő árak – az eltérő időben történő frissítések miatt – esetenként eltérhetnek. Minden esetben a Weboldalunkon szereplő árak az érvényesek.

6.5. A megrendelést a Góré Restaurant Weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől, avagy csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha esetleg az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Góré Restauranttól. A Góré Restaurantot az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelés feladására az Online áruházban regisztráció nélkül, illetve regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával is van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő ”Megnézem”, majd a termék részletes adatait ismertető oldalon található ”Kosárba teszem” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető (”Kosár frissítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a ”Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen visszatérő vásárlóként be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, vagy valós számlázási adatokat kell megadnia regisztráció nélkül, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat (e-mail cím). Ha minden szükséges adatot megadott, akkor választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ekkor még megrendelés feladása előtt ellenőrizheti a rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet (e-mail cím), kiválaszthatja a fizetés módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Ha választott a fizetési módok közül, és ellenőrizte a megrendelése feladását a rendelése leadása előtt, akkor a megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

6.6. A Weboldalon OTP Simple online fizetési rendszeren keresztül tudja az Ügyfél kényelmesen, gyorsan és biztonságosan fizetni, akár átutalással is. Simple bankkártyás fizetésre is lehetőség van a Weboldalon keresztül, amely online fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti, mely az OTP Csoport tagja. A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket. A fizetése folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt az Ügyfél, a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, nem várt események megelőzésében pedig segítséget nyújt.

6.7. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://www.gorerestaurant.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

A tranzakció lépései:

 • A ”Fizetés” gombra kattintva az Ügyfél átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 • A kártyaadatok megadását követően kérjük, hogy mindig ellenőrizze az adatai helyességét.
 • A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 • A fizetés eredményéről az Ügyfél e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere automatikusan visszairányítja a Weboldal oldalára.

Bővebb információ a https://simple.hu/ oldalon található.

6.7. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Góré Restaurant részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „-” feliratra kattintva).

7. Ajánlati Kötöttség, Visszaigazolás

7.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Góré Restaurant késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Góré Restauranthoz megérkezett.

7.2. A telefonos egyeztetést követően kiküldött a korábbi megrendeléstől elérő tartalmú megrendelésről szóló megerősítő e-mail a Góré Restaurant részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Góré Restaurant és az Ügyfél között. Amennyiben a telefonos egyeztetést követően nem kerül módosításra a megrendelés, úgy a Góré Restaurant újabb megerősítő e-mailt nem küld ki.

7.3. A szállítást megelőzően a megrendelését e-mailben vagy telefonon keresztül módosíthatja a jelzett átvétel előtt két munkanappal 16.00 óráig, ezt követően visszaigazolt megrendelés nem módosítható.

7.4. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Góré Restauranttól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

7.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Góré Restaurant részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Góré Restaurant felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Góré Restaurant telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

7.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7.7. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a Weboldalon feltüntetett időtartamon belül, avagy az Ügyfél által megrendeli kívánt mennyiség nem elérhető, úgy a Góré Restaurant fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről az Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára a Góré Restaurant haladéktalanul visszatéríti.

7.8. Ha a Góré Restaurant a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, az nem beszerezhető, avagy a Góré Restaurant érdekkörén kívül álló ok miatt marad el a teljesítés, úgy köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Góré Restaurant fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések teljes egészben való visszautasítására.

8. Szállítási, Fizetési és Számlázási Feltételek

8.1. A Góré Restaurant a megrendelt árut szállítási költség nélkül küldi meg az Ügyfél által megadott e-mail címre, elektronikus úton.

8.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Góré Restaurant a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 3 (három) napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Góré Restaurant késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Góré Restaurant a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Góré Restaurant nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

8.3. A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Góré Restaurant 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 13. szám alatti címén.

8.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Góré Restaurant az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

8.5. A Góré Restaurant az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címére. Jelen ÁSZF elfogadása elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Góré Restaurant elektronikus számlát állítson ki.

8.6. A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Góré Restaurant által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Góré Restaurant által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti.

8.7. A Góré Restaurant által kiállított elektronikus számlát a Netlock Zrt. látja el időbélyegzővel és digitális aláírással a Góré Restaurant megbízásából. A Góré Restaurant által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

8.8. Mindezek alapján az Ügyfél minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről.

8.9. Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

8.10. Gazdasági társaságokra, egyéb gazdálkodó, vagy szervezetekre, egyéni vállalkozókra vonatkozó speciális számlázási szabályok:

8.10.1. Jelen pontban foglaltakat minden egyes olyan számlázásra alkalmazni kell, amely nem a Ptk. fogalmi rendszere szerinti fogyasztókat érinti

8.10.2. A Góré Restaurant a Weboldalon leadott megrendelésekről emberi beavatkozás nélkül (automatikusan) a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki az Ügyfél részére a megrendelt (megvásárolt) termék vagy termékekkel (beleértve a szolgáltatásokat is) kapcsolatban. Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával visszavonhatatlanul is tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy az Ügyfél kötelezettsége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes megfelelő, a valósággal megegyező adatot, információt.

8.10.3. A Góré Restaurant által kiadott számlán minden rögzített Megrendelés esetén feltüntetésre kerül a termék vagy termékek (beleértve a szolgáltatásokat is) vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Góré Restaurant a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki a megrendelt és kiszállítására kerülő termékekről (beleértve a szolgáltatásokat is). Az Ügyfél kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek elmulasztása, illetve a hiányos vagy hibás rögzítés esetén a Góré Restaurant nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával ezen lehetőségről visszavonhatatlanul és véglegesen lemond a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben. A hibás, hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkat teljes egészében az Ügyfél viseli. A Felek az ezzel kapcsolatos kártérítési és egyéb kötelezésre irányuló kereseteket a jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják, az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával ezt visszavonhatatlanul elfogadja.

9. Elállási Jog

9.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, akik árut vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei (a továbbiakban: „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

9.2. Fogyasztó elállási jogának gyakorlását Góré Restaurant nem köteles elfogadni, amennyiben a termék – annak rendeltetésszerű felhasználási jellegéből fakadóan – tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt szemrevételezéssel is megállapítható módon oly mértékben használódik el, hogy az már csak értékcsökkenéssel, nem új termékként helyezhető csak forgalomba.

9.3. Elállási jog gyakorlásának menete:

9.3.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Góré Restaurant részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Góré Restaurant részére.

9.3.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.3.3.Mindkét esetben a Góré Restaurant e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.4. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Góré Restaurantnak.

9.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Góré Restaurant a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

9.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 13. szám alatti címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja) a terméket.

9.7. A termék Góré Restaurant címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Góré Restaurant vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Góré Restaurant gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Góré Restaurant által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Góré Restaurant ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Góré Restaurant ügyfélszolgálata fogadja.

9.8. A Góré Restaurantnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

9.9. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az elállással élintett termékek visszaküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Góré Restaurant visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Góré Restaurant által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Góré Restaurant jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Góré Restaurant a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9.10. A visszatérítés során a Góré Restaurant a Fogyasztó által megadott bankszámlára vállalja teljesíteni a visszatérítés összegét. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.11. Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Góré Restaurant ésszerű költségeit.

9.12. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli. A Góré Restaurant követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

10. Jótállás És Szavatosság

10.1. A Góré Restaurantot azon termékeire vonatkozóan, melyekre a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, azokra jótállással tartozik, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

10.2. Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a Fogyasztó a Góré Restaurant által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, kicserélést igényelhet, vagy a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Góré Restaurantnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. A Fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Góré Restaurant adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

10.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta

10.4. Ha jótállási idő alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Góré Restaurant részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Góré Restaurant köteles a terméket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Góré Restaurant köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

10.5. Ha a kijavításra a kijavítási igény a Góré Restaurant részére való közlésétől számított 30. (harmincadik) napig nem kerül sor, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Góré Restaurant köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Góré Restaurant köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

10.6. A jótállási, valamint szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Góré Restaurantot terhelik.

10.7. A Góré Restaurant jótállási és szavatossági kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett vagy nem rendeltetésszerű használatból fakadó okból keletkezett.

10.8. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

10.9. Az e pontokban foglalt jogosultságok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Fogyasztót illetik meg.

10.10. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Ügyfél bejelentett jótállási igénye nem megalapozott, úgy az igény érvényesítésével kapcsolatosan a Góré Restaurant az érdekkörében felmerült költségek érvényesítésére jogosult.

11. Szavatosság

11.1. Kellékszavatosság

11.1.1. Az Ügyfél a Góré Restaurant hibás teljesítése esetén a Góré Restauranttal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

11.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

11.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Góré Restaurant számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Góré Restaurant költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Góré Restaurant adott okot.

11.1.4. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Góré Restauranttal.

11.1.5. Az Ügyfél közvetlenül a Góré Restauranttal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.1.6. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Góré Restauranttól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Góré Restaurant csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Góré Restaurant bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.1.7. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

11.1.8. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Ügyfél a bejelentett szavatossági igénye nem megalapozott, úgy az igény érvényesítésével kapcsolatosan a Góré Restaurant az érdekkörében felmerült költségek érvényesítésére jogosult.

11.2. Termékszavatosság

11.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a korábbiakban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

11.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

11.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

11.2.7. A hatályos Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

11.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

11.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12. Felelősség

12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Góré Restaurant nem vállal felelősséget.

12.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Góré Restaurant nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

12.3. A Góré Restaurant kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Góré Restaurant ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

12.4. A Weboldal esetlegesen olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen esetleges szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Góré Restaurant egyáltalán nem vállal felelősséget.

12.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Góré Restaurant jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Góré Restaurant jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

12.6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

12.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Góré Restaurantnak. Amennyiben a Góré Restaurant jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

13. Szerzői Jogok

13.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Góré Restaurant a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

13.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Góré Restaurant előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például, de nem kizárólagosan adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Góré Restaurant előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

13.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Góré Restaurant előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel vagy hasznosíthatóak.

14.    Jogérvényesítési Lehetőségek

14.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Góré Restaurant tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

 • Központi cím: 7800 Kisharsány, Kossuth Lajos utca 13. (Góré Restaurant)
 • Ügyfélszolgálat: Lépj velünk kapcsolatba!
 • Telefonszáma: +3630/623-3684
 • E-mail cím: hello@gorerestaurant.hu

14.2. Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a 13.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

14.3. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (Góré Restaurantban) a Góré Restaurant azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Góré Restaurant a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

14.4. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Góré Restaurant kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Góré Restaurant az Ügyféllel köteles közölni. A Góré Restaurant az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Góré Restaurant elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

14.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Góré Restaurant köteles öt évig megőrizni.

14.6. A Góré Restaurant az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 13.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

15. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

15.1. Amennyiben a Góré Restaurant és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Góré Restauranttal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Góré Restaurant mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Góré Restaurant 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Góré Restaurant székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
  • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • Központi telefonszám: +361/488-2131
  • Fax: +361/488-2186
 • Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a lakóhelye szerinti, elérhető békéltető testületekhez is fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Góré Restaurant köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikatMagyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

16. Egyéb Rendelkezések

16.1. Az Online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

16.2. A Góré Restaurant internetes áruházában csak nem kereskedelmi, egyéni felhasználásra vonatkozó mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. Mindezek alapján Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Góré Restaurant termékenként egyesével jogosult meghatározni azt, hogy egy adott termékből mennyi minősül háztartásban szokásos mennyiségének. A Góré Restaurantot ezen meghatározási jog egyoldalúan illeti meg. Amennyiben a Góré Restaurant úgy ítéli meg, hogy az adott megrendelés tartalma a nem kereskedelmi, egyéni felhasználásra vonatkozó mennyiségét meghaladja, akkor jogosult a rendelés mennyiségét egy elfogadható mértékre lecsökkenteni. Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Góré Restaurant jogosult meghatározni a kosárba rakható termékek maximális számát. Amennyiben a Góré Restaurant ezen egyoldalú leszállítási jogosultságát alkalmazza, akkor az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni.

16.3. A Góré Restaurant bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Góré Restaurant a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Budapest, 2022. november 22.

0
0
Kosarad
Üres a kosaradVissza a bolba